Ͻ Tene Ne Nsa Ne Mmere Mu

From Wikichorus
Revision as of 09:25, 20 July 2015 by 41.66.216.162 (Talk)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Lyrics

Ͻ tene Ne nsa Ne mmere mu
Ma tume nyinaa brε ase
Na Ne din Imanuεl kyerε sε
Nyame ne yεn wͻ hͻ nnε nso
Nyame ne yεn wͻ hͻ

Version 1

doh is D4Tempo 72
4
sd'tls.fmslsf,f.mr
rmrdd.t'ddddt',t'.dt'
Ͻ tene Ne nsa Ne mmere mu Ma tu- me nyi-naa brε a- se
sssll.sssfmr,r.m.mr
t'dmfm.rdmfmr,r.d.ds'
 
 
m.fsfmrdr.dt's'.dd.r.rm.frd
d.rdrdt'l't'.l's's'.s'd.t'.t'dt'l'
Na Ne din I- man- uεl kye- Nya-me ne yεn nnε nso
m.fsssmmf.mrr.mm.s.ssfm
l'.t'dt'dse'l'l's's'.f'm'm's's'ds'l'
 
 
m.frrdt'd
d.rl'l's's's'
Nya- me ne yεn
s.lffmrfm
m'f'f's's'd