Ͻsabarima Yehowa

From Wikichorus
Jump to: navigation, search

Lyrics[edit]

Ͻsabarima Yehowa,
Wo tume so. Wo tu-me so.
Yε bεka Wo nnwuma nyinara
Efiri sε Wo nnwuma yε kεse

Version 1[edit]

doh is F4Tempo 60
4
FINE
*.dmr.mdt'l'ds'mm.mrm.fr.rd:
*.s'dt'.dl'f'l's'dd.dl'dt'.t's':
Ͻ- sa ba-ri- ma Ye- ho- wa, Wo tu-me so. Wo tu-me so.
*.msf.smssfmss.sslf.fm:
*.s'dt'.t'l's'f'l'ddm'.m'f'r's's'.s'd:
 
 
D.C.
m.fss.ssf.mfr.mff.ffm.rmrd
d.rmm.mmr.drt'.drr.dt't'.t'd
Yε bε- ka Wo nnwu- ma nyi-na- ra E-firi Wo nnwu- ma yε kε- se
s.sss.ssl.llf.sll.lls.ss.fm
l'.t'dd.t'l'l'.drf.mrr.rrs'.s'd