Ͻte N'ahengua Kͻnkrͻn No So

From Wikichorus
Jump to: navigation, search


Lyrics[edit]

Ͻte N'ahengua kͻnkrͻn no so
Hena n'ͻne Yehowa sε?
Soro abͻfo to nnwom sε "Kͻnkrͻn,
Kͻnkrͻn, Kͻnkrͻn ne Awurade

Version 1[edit]

doh is D4Tempo 90
4
*.mm.fssll.ls.ms.fmdmdr
*.dd.rmmff.fm.dm.rds'ddt'
Ͻ- te N'a- hen- gua kͻn- krͻn no so He- na n'ͻ- ne Ye- ho- wa sε?
*.ss.sdddd.ds.ms.fmmsfes
*.dd.rmmff.fd.dd.t'l'l'rrs'
 
 
1.
:m.mm.rdt'l'ds'smfrdrm:
:d.dd.t'l's'l'l's'ddrl'dt'd:
So-ro a- bͻ-fo to nnwom kͻn- krͻn, kͻn- krͻn, kͻn- krͻn ne A- wura- de
:s.ss.fmsffmsslfmss:
:d.dd.s'l's'f'ddddf'f's's'd:
 
 
2.
dt'd
s's's'
ne A- wura- de
mrfm
s's'd